Úvod

Záznam z prieskumu trhu 5. 9. 2023

Výzva na predkladanie ponúk 13. 6. 2019

Záznam z prieskumu trhu    25. 6. 2019

 

Firma VK-stroj s.r.o.

 • disponuje dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kovovýroby a povrchovej úpravy kovov
 • zamestnáva  36 stálych zamestnancov
 • disponuje najmodernejšou CNC technológiou v oblasti spracovania plechu a povrchových úprav
 • pôsobí a prevádzkuje svoju činnosť vo vlastných priestoroch (1800 m2 výrobných priestorov na ploche 4500 m2)
 • poskytuje služby v oblasti obrábania kovov pre zákazníkov na Slovensku, v Českej republike, Taliansku , Rakúsku a Holansku.
 • sme držiteľmi certifikátov kvality EN ISO 9001:2016, certifikátu pre environment a ochranu životného prostredia EN ISO 140001:2016  a tiež certifikátu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci EN ISO 45001:2019

 

Politika kvality

Najdôležitejším zameraním vrcholového manažmentu spoločnosti je maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov,  v čom spočíva zabezpečenie dlhodobej prosperity. V tomto duchu sa vrcholový manažment spoločnosti VK-stroj s.r.o. rozhodol vytvoriť integrovaný systém manažérstva podľa noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN EN ISO 45001:2019 a preto sa zaväzuje:

1. k trvalému uspokojovaniu potrieb a očakávaní zákazníkov ako aj ďalších zainteresovaných strán

2. k ochrane životného prostredia a k prevencii znečisťovania

3. k plneniu aplikovateľných záväzných požiadaviek

4. k zabezpečeniu zdravých a bezpečných pracovných podmienok týkajúcich sa prevencie pracovných úrazov alebo poškodení zdravia

5. k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti integrovaného manažérskeho systému 

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na :

 • kontinuálne zlepšovanie kvality pri zabezpečovaní výberu kvalitných produktov a materiálov
 • vedenie pravidelnej a profesionálnej komunikácie so zákazníkom a kvalifikované vybavovanie reklamácii
 • získavanie nových tuzemských a zahraničných obchodných kontraktov
 • trvalé uspokojovanie potrieb a požiadaviek zamestnancov firmy a odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce, účinnú a účelnú internú komunikáciu
 • vytváranie vhodného pracovného prostredia a pracovných podmienok
 • monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov
 • hospodárne narábanie s kovovými odpadmi
 • osvetu medzi zamestnancami za účelom pravidelného rozvíjania environmentálneho povedomia
 • osvetu medzi zamestnancami za účelom protiúrazovej prevencie
 • trvalé znižovanie rizík, ohrození a nebezpečenstiev
 • zainteresovanie všetkých zamestnancov na komunikácii pri vyhľadávaní a zavádzaní nových kvalitnejších pracovných postupov a činnosti
 • identifikáciu rizík, ohrození a nebezpečenstiev a prijímanie opatrení na ich zníženie a odstraňovanie
 • zabezpečiť trvale sa zlepšujúci výkon BOZP v súlade s potrebami spoločnosti

Vo Sverepci 18.januára 2021

VK_stroj_plagat