Služby

Všeobecné obchodné podmienky

1. PLATNOSŤ

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sa vzťahujú na všetok sortiment vyrábaných dielov, skupín dielov, ucelených celkov a služieb dodávaných (ďalej len „produkt“) a predávaných spoločnosťou VK-stroj, spol. s r.o. fyzickým a právnickým osobám. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky tvoria neoddeliteľnú a záväznú časť jednotlivých kúpnych zmlúv a objednávok uzatvorených medzi dodávateľom a odberateľom.
2. DOPYT

Dopyt odberateľa na produkt musí byť realizovaný písomnou formou alebo e-mailom. Musí obsahovať: názov firmy odberateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platca DPH, bankové spojenie, komunikačné spojenie, miesto určenia dodávky, balenie, požadované technické a kvalitatívne parametre na produkt a požadovaný termín dodania.
3. PONUKA, CENA

Na dopyt odberateľa vystavuje a zasiela dodávateľ odberateľovi ponuku na požadovaný typ produktu. Ponuka je realizovaná písomnou formou alebo e-mailom. Musí obsahovať: názov firmy dodávateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platca DPH, bankové spojenie, komunikačné spojenie, dodacie podmienky (miesto určenia dodávky, balenie, termín dodania, platobné podmienky), cenu za produkt. Ak prepravu zabezpečuje odberateľ, tento je povinný produkt prevziať do 5 dní od obdržania avíza o pripravenosti produktu na prevzatie, inak bude dodávateľ oprávnený odoslať produkt na náklady odberateľa, alebo uskladniť tovar vo svojich skladových priestoroch na riziko odberateľa a pri skladových nákladoch 20,- EUR za každý začatý deň uskladnenia.
4. PRIJATIE OBJEDNÁVKY

Objednávka odberateľa na produkt musí byť realizovaná písomnou formou alebo e-mailom. Musí obsahovať: názov firmy odberateľa, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je platca DPH, bankové spojenie, komunikačné spojenie, miesto určenia dodávky, balenie, termín dodania, požadované technické a kvalitatívne parametre na produkt a cenu.
Objednávkou potvrdzuje odberateľ svoj súhlas s obchodnými a dodacími podmienkami a s cenou za produkt. Objednávka je platná a akceptovaná dodávateľom po jej písomnom potvrdení odberateľovi alebo e-mailom.
5. DODACIE TERMÍNY

Dodací termín je stanovený dohodou medzi dodávateľom a odberateľom. Dodací termín, ak nie je stanovený presným dátumom, sa rozumie termín, ktorý sa počíta v zmysle ponuky, odo dňa potvrdenia odberateľovej objednávky dodávateľom.
6. ZÁRUKA

Dodávateľ ručí za produkt do jeho prebrania odberateľom alebo v zmysle platnej legislatívy podľa typu produktu.

Pri povrchovej úprave práškovým plastom/komaxit platia nasledovné podmienky: Práškové lakovanie sa uskutočňuje podľa technických podmienok uvedených v norme STN EN ISO 9001:2015 v ich znení platnom pri uzatvorení zmluvy alebo akceptovaní cenovej ponuky. Na surovom komponente či materiáli určenom na práškové lakovanie sa nesmú vyskytovať povrchové nerovnosti, povrchová alebo podpovrchová hrdza a iné nečistoty ktoré sa nedajú odstrániť v umývacej linke umývanej roztokom ferrophosfatu 7768/3,napr. syntetické alebo silikónové oleje, mazivá alebo chemikálie s bio zložkou, struska po zváraní, plastová fólia, silikón, uhlíkové vrstvy (zbytky valcovacích olejov), zbytky po zváracom spreji a pod. Dodávateľ nevykonáva pred lakovaním kontrolu surových komponentov zo zameraním sa na vyššie uvedené nedostatky a nezodpovedá tak za nalakované nepodarky spôsobené takýmito nedostatkami.  Za takéto nepodarky zodpovedá v plnej miere odberateľ. Platí dohoda medzi odberateľom a dodávateľom, že miesto s nižšou hrúbkou nalakovaného povlaku ako je dohodnuté, môže byť opravené opravnou farbou, opravené miesto však nesmie presiahnuť 100 cm2.

Odberateľ v požiadavke na lakovanie písomne uvedie dodávateľovi podstatné informácie o dôležitých funkčných plochách a o miestach na veci, kde by povrchové nerovnosti, napr. kontaktné miesta po závesných prostriedkoch, hrudkovitý povrch a pod. znemožnili ich zamýšľané použitie. Odberateľ v požiadavke na lakovanie uvedie dodávateľovi informáciu o následnej povrchovej úprave veci alebo mechanických ohybov po práškovom lakovaní, napr. aplikáciu náteru. V takomto prípade sa plochy bez zalakovaného povrchu, napr. kontaktné miesta po zavesovacích prostriedkoch a pod. neopravia opravnou farbou.

Odberateľ zodpovedá za to, že materiál, ktorý ma byť lakovaný práškovou farbou, spĺňa požiadavky technických noriem STN EN ISO 9001:2015 a STN EN ISO 14001:2015pre práškové lakovanie, hlavne, že svojím chemickým zložením, povrchovou úpravou, konštrukčným spracovaním a mechanickými vlastnosťami je vhodný k práškovému lakovaniu. Vec vyrobená z materiálu so zvláštnym chemickým zložením alebo so špeciálnymi vlastnosťami môže byť lakovaná práškovou farbou iba na základe zvláštnej dohody a po písomnom potvrdení dodávateľa. Dodávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ povlak na materiáli s nevhodným chemickým zložením presahuje viac ako 100% obvyklej priemernej hrúbky vrstvy danej
normou .

Odberateľ ručí za správnosť a úplnosť podkladov a údajov odovzdaných dodávateľovi. V prípade skrytých vnútorných úprav, pri ktorých dodávateľ nemá možnosť sa o ich existencii presvedčiť, nesie odberateľ v prípade ich absencie, nedostatočnej veľkosti alebo nevhodného umiestnenia zodpovednosť voči dodávateľovi za všetky škody, ktoré by dodávateľovi v takomto prípade vznikli. Prípadné konštrukčné a iné úpravy na veci pred lakovaním (maskovanie, vŕtanie alebo pálenie otvorov, odstránenie povlakov alebo náterov a pod.), ktoré na základe dohody s odberateľom uskutoční dodávateľ, sa odberateľovi vyúčtujú podľa cenníka dodávateľa platného ku dňu uzatvorenia zmluvy. Úpravy na veci vykonané dodávateľom smerujú k jej kvalitnému pozinkovaniu, dodávateľ neručí za kvalitu remeselného vyhotovenia úprav.

Objednávateľ berie na vedomie, že si je vedomý nebezpečenstva vzniku deformácie alebo deštrukcie veci súvisiacej s termickým procesom práškového lakovania. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za tieto deformácie. Pre zvláštne požiadavky odberateľa nad rámec STN EN ISO 9001:2015 a STN EN ISO 14001:2015je nutná predchádzajúca písomná dohoda.
7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platby prebiehajú 14 dní netto, ak nie je dohodnuté inak. Platba môže byť realizovaná v hotovosti pri osobnom odbere, vopred na základe zálohovej faktúry, alebo formou bezhotovostnej platby prevodným príkazom (táto forma úhrady je možná len na základe dlhodobej spolupráce a pri zachovaní dobrej platobnej disciplíny).

V prípade objednávky novým zákazníkom, žiadame zálohovú platbu vo výške 100%, splatnej 7 dní od potvrdenia objednávky. V tomto prípade sa zákazka zadáva do výroby až po pripísaní platby na účet dodávateľa.
8. ZĽAVY

Zľavy sú dohodnuté individuálne, písomnou formou. Zľavy neplatia pri oneskorených platbách.
9. VLASTNÍCKE PRÁVA

Odberateľ získava vlastnícke právo k produktu až po úplnom zaplatení za dodaný produkt.
10. STORNO

Objednávateľ je povinný zrušiť objednávku služieb výhradne písomne (formou emailu) a následne mu zrušenie bude potvrdené písomne (formou emailu) zo strany dodávateľa. Dodávateľ bude fakturovať reálne náklady – podľa miery rozpracovanosti objednávky a objednaného materiálu. Minimálny storno poplatok je 20%.

10. REKLAMÁCIE

Odberateľ je povinný pri prevzatí produktu skontrolovať úplnosť a správnosť dodávky a prípadné chyby ihneď nahlásiť dodávateľovi. Prevzatím produktu odberateľ potvrdzuje správnosť a úplnosť dodávky. Odberateľ má právo reklamovať produkt, ktorý preukázateľne nespĺňa požadované technické a kvalitatívne parametre potvrdené v objednávke odberateľa dodávateľom, podľa platný legislatívnych podmienok. Odberateľ tak musí urobiť ihneď po zistení chyby písomnou formou a predložením vzorky produktu a faktúry, ak nie je dohodnuté inak. Pri oprávnenej reklamácií bude navrhnutý spôsob riešenia, a to formou zľavy z kúpnej ceny, výmenou produktu alebo vrátením kúpnej ceny formou dobropisu.
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú platné od dátumu vyhlásenia a produkt je dodávaný výhradne za vyššie uvedených podmienok. Tieto podmienky sú platné, pokiaľ neboli odberateľovi písomne potvrdené iné podmienky.
Schválené dňa:

Schválil Ing. Vladimír Križan