Služby

Povrchová úprava

Hlavné výhody práškového plastu oproti  striekaniu syntetickou farbou :

 

 • cena

   

 • rýchlosť        (vo vytvrdzovacej peci behom 20 min je výrobok povrchovo upravený a pripravený k expedícii )
 • ekológia        (100% využitie práškovej farby vo filtrovacej kabíne ,  neodparujú sa z nej látky ako sú riedidlá a podobne)
 • kvalita
 • štruktúra povrchovej úpravy    ( hrubá štruktúra, jemná štruktúra, hladká, čo pri klasickej syntetickej farbe nie je možné))
 • životnosť                                             (pri dodržaní technologického postupu má väčšiu životnosť)
 • variabilita                                            (zákazník má možnosť vybrať si zo širokého spektra RAL farieb)
 

Doporučený technologický postup nanášania práškového plastu pre oceľové výrobky:

 • pieskovanie
 • odmastenie
 • železitý fosfát
 • nanesenie práškovej farby
 • vypaľovanie vo vypaľovacej peci

 

Dôležitou súčasťou povrchovej úpravy je predúprava povrchu. Oceľové výrobky sa odmasťujú a fosfátujú čím pripravia dokonalé podmienky pre priľnutie plastu k povrchu. Nedajte sa oklamať „ garážovým firmám“, ktoré nevenujú veľký dôraz kvalite predúpravy bez fosfátovnia, pretože pri prevzatí výrobku síce nič nezbadáte, no životnosť povrchovej úpravy sa vám niekolkonásobne zníži !!! Prášková farba sa nanáša v podobe práškového prachu, ktorý sa elektrostaticky nabije a prichytáva sa o uzemnené predmety. Práškový plast sa volí podľa využitia výrobku (interiér -  epoxidový, epoxidpolyester a exteriér -  zvačša polyester, je vhodné aby sa na výrobok naniesla aj základná vrstva ). Životnosť farby (plastu) značne zvýši pieskovanie povrchu pred nanášaním farby (plastu). Následne vo vytvrdzovacej peci pri teplotách od 140 do 200 °C po dobu 10 až 20 min povrch vytvrdne a povrchová úprava je hotová. Výrobok sa zabalí a je pripravený k expedícii.

 

Disponujeme :

technológie:    NORDSON, Sames, Euroimpianti, IdealLine

Linka na predúpravu povrchu fosfátovaním:   maximálne rozmery výrobku  2400mm x 1900 mm x 1200mm

Priebežná vytvrdzovacia pec s pásovým dopravníkom:  maximálne rozmery výrobku 1800mm x 1200 mm x 750 mm

Klasická vytvrdzovacia pec:  maximálny rozmer výrobku :  4500mm x 1500mm x 950 mm

ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE POVRCHOVÉ ÚPRAVY – spoločnosti VK-stroj s.r.o.  IČO: 45259763  so sídlom Sverepec 320, 017 01, Slovenská republika.

 

1. ROZSAH ZÁRUKY

 

1.1   Záruka sa poskytuje na to, že firma VK-stroj s.r.o. vykoná práce podľa dohodnutého technologického postupu pri predúprave povrchu a nanášaní práškovej farby podľa požiadaviek zákazníka  definovaných v objednávke alebo zmluve, ktorá je potvrdená písomne firmou VK-stroj s.r.o.

1.2    V prípade že zákazník tieto požiadavky a dohodnutý technologický postup písomne nedefinuje, firma VK-stroj s.r.o. neposkytuje záruku za povrchovú úpravu.

1.3   Záruka sa  poskytuje len v prípade, že požiadavky na odvedené práce pri povrchovej úprave sú v súlade s doporučenými technologickými postupmi firmy VK – stroj s.r.o., ktoré sú definované písomne a sú súčasťou objednávky alebo zmluvy.

1.4   Záruka na povrchovú úpravu pre dané výrobky, vzhľadom k ich použitiu a vystavovaniu vonkajším vplyvom prostredia sa poskytuje len keď požiadavky a technologický postup  sú v súlade s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami požadovanej práškovej farby a doporučeným technologickým postupom výrobcu práškovej farby v technickom liste práškovej farby.

1.5   V prípade, že zákazník požaduje rozšíriť rozsah záruky aj o záruku za akosť, je potrebné si ju individuálne dohodnúť v kúpnej zmluve, kde musí byť presne špecifikovaný rozsah záruky (napr. odkazom na konkrétnu normu), vzhľadom k účelu použitia výrobku, vplyvu prostredia v ktorom bude skladovaný a používaný, vhodnosti technologického postupu, ktorý požaduje zákazník a v súlade s fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami použitých materiálov.

 

 

2. ZÁRUČNÁ DOBA

 

2.1 Štandardná záručná doba je pre konečného spotrebiteľa 2 roky od dátumu dodania. Ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, najmä podnikateľ, platia pre takéto kúpne zmluvy individuálne dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. V tomto prípade, ak nie je zmluvne dohodnuté inak, platí že záručná lehota je skrátená na 6  mesiacov.

2.2 Firma VK-stroj s.r.o. môže poskytnúť dlhšiu záručnú dobu a to až do dĺžky 5 rokov. Poskytnutie nadštandardnej záručnej doby je však podmienené ďalšími rokovaniami, ktorých súčasťou je poskytnutie podrobných informácií o použití výrobku v konkrétnom projekte.

 

3. PODMIENKY POSKYTNUTIA ZÁRUKY – Záruka sa riadi nasledujúcimi podmienkami, ktoré platia všetky súbežne.

 

3.1 Záruka bude platiť iba v prípade, ak bola preprava, manipulácia a montáž vykonaná správne, v súlade s odporúčaniami výrobcu, podľa technických noriem a stavebnej praxe. Skladovacie podmienky musia byť v súlade s účelom použitia, aby nedošlo k poškodeniu výrobku vplyvom prostredia do ktorého nebol určený. Prosíme, konzultujte s nami všetky jednotlivé prípady neuvedené v tomto dokumente. V takýchto prípadoch Vám dodáme technické listy materiálov pred objednaním.

3.2 Projekt a montáž nesmie viesť k deformáciám povlakovej vrstvy, ktoré by mohli zadržiavať vodu a musia zohľadňovať potrebu ventilácie povrchov a organických náterov uvedených v záruke.

3.3 V prípade vád alebo iných pochybností vzťahujúcich sa k dodanému výrobku, ktoré sa zistia pri dodávke alebo montáži, by mal zákazník bez zbytočného odkladu kontaktovať dodávateľa za účelom vysvetlenia alebo vykonania okamžitého úkonu na odstránenie vád.

3.4 Predchádzaniu pôsobenia nečistôt znižujúcich životnosť povrchov (napr. kovové piliny a pod) je potrebná údržba, ktorá zahŕňa:  – Ročné, odborne vykonávané čistenie  – Systematickú a okamžitú opravu častí, ktoré sa nachádzajú v počiatočných štádiách korózie

3.5 Vlastník by mal každoročne vykonávať kontrolu stavu povrchu a preventívnu údržbu. Vykonané úkony musia byť zaznamenané v príslušnej stavebnej, technickej a prevádzkovej dokumentácii stavby.

3.6 Pre uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo záruky je kupujúci povinný predložiť dokumenty súvisiace s nákupom.

 

4. VÝNIMKY ZO ZÁRUKY

 

4.1 Záruka nezahŕňa škodu vzniknutú v dôsledku:  – Mechanického poškodenia farebného náteru spôsobeného nesprávnou manipuláciou s výrobkami pri manipulácii (nakládka, preprava, montáž, atď.) alebo vonkajšími príčinami, ako je požiar, dym, teroristický útok, nehody smerujúce k výskytu koróznych výparov  – Neobvyklých prírodných javov (víchrica, záplava, krupobitie), výbuch, vojenský zásah atď.), poškodenie metalických a organických náterov spôsobených nástrojmi použitými pri montáži  – Použitie spojovacích súčastí pri montáži, vedúcich k vzniku korózneho ložiska; spojovacie súčasti by mali byť chránené pred koróziou spôsobom zodpovedajúcemu koróznemu prostrediu, ktorému sú na stavenisku vystavené  – Korózne vrstvy kovových častíc, ktoré vznikli pri činnostiach, ako je rezanie, vŕtanie, brúsenie a pod.

4.2 Záruka sa nevzťahuje na :

- Koróziu , ktorá sa vyskytuje na hranách odrezaných na stavenisku ; na zadnej strane tabule (ochranný lakový náter) a na vnútorných častiach priečnych spojov

- Materiály umiestnené v blízkosti mora (vo vzdialenosti do 3 km od morského pobrežia), na miestach, na ktorých môžu byť výrobky čiastočne alebo pravidelne v kontakte s morskou vodou

- Na materiály umiestnené v miestach , na ktorých sú výrobky priamo vystavené oparu z morskej vody

- Materiály, ktoré sú nepretržite alebo pravidelne vystavené prostrediu, v ktorých sa vyskytuje veľké množstvo agresívnych alebo korozívnych chemických látok, ktoré môžu poškodiť výrobky (napr. usadeniny z dymu obsahujúceho výpary síry, amoniaku, kyselín alebo alkalickej usadeniny z rôznych tovární atď.)

- Neobvykle vysokej a sústredenej povrchovej teploty

- Na špeciálne podmienky (odlišné od podmienok uvádzaných v tomto dokumente , atď.)

- Chyby vzniknuté v dôsledku použitia kombinácií materiálov spôsobujúcich rozdiely v elektrickom potenciáli

- Organické nátery, na ktoré bol nanesený ďalší lakový náter s použitím nevhodných materiálov alebo na ktoré boli nanesené nátery spôsobom , ktorý nie je v súlade s odporúčaniami výrobcu

- Montážou výrobkov , ktoré boli dodané so zjavnými chybami, v takom prípade dodávateľ nenesie za tieto výrobky žiadnu zodpovednosť vyplývajúce zo záruky .

- poškodenie povrchovej úpravy v dôsledku použitia nevhodných alebo agresívnych čistiacich prostriedkov pri údržbe povrchu

 

5. POVAHA ZÁRUKY

5.1 Hodnota záruky je obmedzená na náklady spojené s dodaním náhradných farieb a na náklady spojené s ich aplikáciou s cieľom obnovenia pôvodného stavu chybných povrchov, ale v žiadnom prípade nemôže prekročiť predajnú hodnotu tovaru uvedenú v objednávke.

5.2 Rozhodnutie o spôsobe opravy povrchu bude ponechané k uváženiu dodávateľa a oprava bude vykonaná pod jeho kontrolou.

5.3 Renovácia sa vykoná v rozsahu vadnej plochy.

5.5 Z dôvodu prirodzeného blednutia použitých farieb sa plochy po renovácii môžu od iných plôch odlišovať v odtieňoch.

5.6 Opravy vykonané podľa podmienok uvedených v tomto dokumente spôsobujú predĺženie počiatočnej záručnej doby iba o dobu potrebnú na realizáciu opravy a nezakladajú dôvod pre nahradenie počiatočnej záručnej doby ďalšou záručnou dobou.

 

6. UPLATNENIE ZÁRUKY

6.1 Dokumenty potvrdzujúce právo pre uplatnenie nárokov, sú pôvodné dokumenty pre poskytnutie nadštandarnej záruky  (v prípade neštandardných záručných podmienok) a nákupné faktúry v prípade štandardnej záruky.

6.2 Všetky reklamácie uplatnené v rámci tejto záruky sa budú predkladať v písomnej forme (listom, faxom, e-mailom) bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do jedného mesiaca od zistenia škody a predtým než rozsah poškodenej plochy presiahne približne 5% z celkovej plochy výrobku – inak sa reklamácia nebude brať do úvahy.

6.3 Reklamácia sa adresuje oddeleniu pre príjem a vybavovanie objednávok firmy VK-stroj s.r.o. .

 

 

7. PRÁVOMOCI

7.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné vyriešiť mimosúdne, bude mať výlučnú právomoc súd miestne príslušný podľa miesta, v ktorom sa nachádza sídlo dodávateľa.

 

Pre lepšiu predstavu o zložitosti požiadaviek na akosť pre povrchovú úpravu uvádzame rôzne testovacie metódy práškových náterových látok, o ktorých je možné so zákazníkmi diskutovať a prípadne individuálne vyriešiť ich požiadavky a po dohode s firmou VK-stroj s.r.o. zahrnúť do technologického postupu výroby aj spôsob kontroly výstupnej kvality a prípadne rozšíriť rozsah záruky pre konkrétne požadované vlastnosti povrchovej úpravy. 

 

Testovacie metódy práškových náterových látok

 

Práškové farby sa testujú v závislosti od ich určeného použitia (na úder, chemikálie, UV žiarenie, vlhkosť atď).

Na základe výsledkov týchto testov sa môže určiť spôsob a oblasť aplikácie.

Je dôležité vedieť, že pokiaľ nie je dosiahnuté dokonalé zosieťovanie práškovej farby, nemôže byť dostupná ani plná škála vlastností práškovej farby.

Vzhľad povrchu:

kompletne vypálený povrch s príslušnou hrúbkou filmu kontrolovaný voľným okom.  Sledujú sa napríklad krátery, zákal, stečenie. krátery, zákal, stečenie.

Lesk EN ISO 2813:

Určuje zrkadlový lesk náterového filmu použitím leskomera s uhlami  20 použitím leskomera s uhlami  20, 60 , alebo 85 stupňov. Uhol 60 stupňov je vhodný pre všetky lesky. Pri veľmi vysokom lesku je vhodný uhol 20 stupňov na určenie lepšej diferenciácie medzi lesklými povrchmi  a pri matných, respektíve nízko lesklých náteroch, je vhodné použiť  leskomer s uhlom 85 stupňov.

Zákal EN ISO 13803:

Pri 20 stupňovom uhle sa hodnotí reflexné zakalenie farby. zakalenie farby.

Pomarančová kôra (DOI):

Pojem pomarančová kôra sa  používa na opis povrchu náteru. Meria sa špeciálnym prístrojom a mernou jednotkou je DOI (odlišnosť vzhľadu).

Pomarančová kôra (PCI):

PCI štandardy vizuálnej hladkosti  práškovej farby predstavujú sadu 10-tich panelov, ukazujúcich normálne stupne hladkosti dosiahnuteľné práškovou farbou. Panely sú očíslované od 1 do 10 s klasifikovaním rozlevu (pomarančovej kôry).

Test kompatibility:

Miešanie rozdielnych pomerov práškov a vyhodnotenie základného vzhľadu a vlastností.

Odtieň ISO 7724:

Kvantitatívne kolorimetrické vyhodnotenie malých odchýlok medzi etalónom a vzorkou. Formula odchýlky odtieňa  odporúčaná CIE v roku 1976 sa ukázala ako praktický nástroj a je špeciálne určený pre toto hodnotenie. Princíp je založený na kalkulácii odchýlok v odtieňoch, jasnosti, farebnosti a  farby medzi hodnotenými nátermi a referenčnou vzorkou podľa farebnej schémy  CIE 1976.

Hrúbka filmu DIN EN ISO 2360:

Hrúbka náteru sa meria špeciálnymi prístrojmi. Mernou jednotkou je mikrón (μm). Pre hodnotenie hrúbky filmu nevodivých náterov na nemagnetických materiáloch sa používajú amplitúdovo-citlivé nástroje  s vírivým prúdom.

Kónický test ohybu DIN EN ISO 6860:

Empirická testovacia procedúra pre stanovenie odolnosti náteru voči popraskaniu a/alebo oddeleniu od kovového povrchu pri ohybe  okolo kónického tŕňa za štandardných podmienok. okolo kónického tŕňa za štandardných podmienok.

Test úderu DIN EN ISO 6272:

Opisuje spôsob vyhodnotenia odolnosti suchého filmu voči popraskaniu alebo olupovaniu  sa od povrchu pri deformácii spôsobenej padajúcou váhou, priestorovým telieskom s priemerom 20 mm, spusteným  za štandardných podmienok.

Test priľnavosti DIN EN ISO 2409: 

Testovacia metóda na určenie odolnosti náteru voči oddeľovaniu  sa od povrchu  pri vrezaní mriežky s pravými uhlami do náteru.

Skúška vhĺbením DIN EN ISO 1520:

Testuje sa rozpínavosť a priľnavosť náteru na kovovom povrchu. Oceľový guľatý dierovač s priemerom 20 mm sa prilisuje na nenatretú stranu testovacieho panela. Na druhej strane sa vytvorí korešpondujúca forma. Postupne ako sa testovací panel deformuje, skúma sa forma. Postupne ako sa testovací panel deformuje, skúma sa natretá strana a bod pri ktorom náter praská alebo sa odlupuje od povrchu, sa zaznamená.

Stanovenie tokových vlastností DIN EN ISO 8130-5:

Ide o stanovenie vlastností rozlevu zmesi prášku a vzduchu. Táto metóda odzrkadľuje praktické skúsenosti pri aplikácii prášku. Jej princípom je uloženie špecifikovaného množstva prášku za bezveterných podmienok do nádoby, jeho fluidizácia s čistým suchým vzduchom za štandardných podmienok pri  atmosférickej teplote a tlaku. Výška prášku počas a po fluidizácii je meraná a hodnota, pri ktorej fluidizovaný prášok preteká cez špecifikovaný otvor je zaznamenaná. Výsledky meraní sa používajú na kalkuláciu fluidizačného faktora a hodnotu rozlevu prášku (faktor rozlevu), ktoré spolu určujú transportné a aplikačné vlastnosti prášku.

 

Skúšanie vzhľadu

Skúšky mechanických vlastností 

Hodnotenie Tribo (Kleber):  Hodnota Tribo náboja prášku sa meria Kleber tribo meracím zariadením.

Tvrdosť:

Tvrdosť natretého povrchu sa hodnotí na základe  rozličných štandardov ako tvrdosť ceruzkou (ASTM D 3363), tvrdosť Buchholz (DIN EN ISO 2815) a tvrdosť kyvadlom (DIN EN ISO 1522).

Test opotrebenia DIN 53778/13300:

Stupeň opotrebenia povrchu sa hodnotí špeciálnym zariadením, v ktorom sú umiestnené materiály rôznej drsnosti, napríklad kefa. Hodnotí sa opotrebenie napráškovaného predmetu.

Distribúcia častíc:

Laserová analýza veľkosti častíc pozostáva z merania veľkosti častíc prášku, použitím ohybu a rozptylu laserové lúča. Vysoká rozlíšiteľnosť a zaručená reprodukovateľnosť, kombinovaná s vysokou rýchlosťou získania dát poskytuje kvalitnejšie riešenia.

Hodnotenie hustoty DIN EN ISO 8130-2:

Stanovenie hustoty pomocou pyknometra na porovnanie plynov. Metóda je použiteľná pre všetky typy práškov a ľahko sa vykonáva.  Je založená na stanovení objemu naváženého testovacieho podielu meraním objemu premiestneného plynu. Toto je dosiahnuté vyrovnaním rozdielu tlaku, ktorý vzniká vytláčaním plynu.

Soľná komora ISO 9227-ASTM 

Tento test je štandartnou metódou používanou na kontrolu  odolnosti natretých vzoriek voči korózii. Náter poskytuje ochranu pred koróziou kovových častí, ktoré sú vyrobené z ocele, zliatiny alebo hliníka. Soľná sprcha je urýchlený korózny test, ktorý simuluje účinok korózie na natretú vzorku,  za účelom predvídania vhodnosti prášku na konkrétne použitie (ochranný náter). Vzhľad skorodovaných výrobkov sa vyhodnocuje  po určitom čase. Trvanie testu závisí od odolnosti náteru proti korózii, čim viac je náter odolný voči korózii, tým je obdobie  testovania bez znakov korózie dlhšie.

Test vlhkosti DIN 50 017:

Meria sa odolnosť natretého materiálu voči vlhkosti za stálych podmienok a počas určitého obdobia v uzatvorenej kabíne na testovanie vlhkosti.

Test urýchleného zvetrávania DIN EN ISO 11341:

Je to procedúra, pri ktorej je farba vystavená umelému zvetrávaniu  v prístroji s xenónovým oblúkom, spolu s pôsobením tekutej vody a vodnej pary.

Iné testy

Meria sa odolnosť :

Meria sa odolnosť natretého povrchu voči zmesi vápna, piesku a vody.

Test vriacej vody:

Kontroluje sa odolnosť natretého materiálu voči vriacej vode za určité obdobie (2 hodiny).

MEK test oteru:

Povrch náteru sa otiera bavlneným tampónom nasýteným s MEK so stanoveným počtom opakovaní. Na základe výsledku testu na povrchu sa vyhodnocuje strata lesku, mäknutie alebo stupeň opotrebenia. Výsledky tohto testu poskytujú hodnotenie chemickej odolnosti daného náteru. Týmto testom sa stanovuje kvalita zosieťovania (vypálenia) náteru.

Test vypaľovania (DSC):

Úroveň vypaľovania vypáleného filmu sa hodnotí kalorimetrom (DSC). Výsledok je vyjadrený ako nedostatočné vypálenie (dTg > 1,5oC), dostatočné vypálenie  (-0,5 oC < dTg<  1,5oC) a prepálenie (dTg < -0,5oC). C).

Meranie doby želatínácie DIN ISO 8130-6:

Stanovenie dobyželatínovania termosetových práškov pri danej teplote. Metóda je založená na ohrievaní stanoveného množstva vzorky pri stanovenej teplote, štandardne 180 oC  pod tlakom v elektricky ohrievanom oceľovom bloku, kde sa stanovuje čas, kedy vlákna už nemôžu byť ďalej ťahané z roztaveného produktu.

Test stability skladovania DIN ISO 8130-8:

Test sa zaoberá odhadom stability skladovania termosetových práškových farieb. Špecifikuje procedúry na stanovenie zmien fyzikálneho stavu termosetovej práškovej farby, ako aj zmeny v chemickej reaktivite prášku spolu s jeho kapacitou vytvoriť primeraný film. Výsledky testu indikujú schopnosť práškovej farby znášať vplyv skladovania pred aplikáciou.

Test toku na naklonenej rovine DIN ISO 8130-11:

Tento test stanovuje spôsob určenia vlastností rozlevu zatavenej termosetovej práškovej farby na rovine naklonenej v určitom uhle. Test indikuje stupeň stekania, ktoré sa môže objaviť pri vypaľovaní práškovej farby.

Odolnosť voči žltnutiu:

Vykoná sa meranie zmeny odtieňa pri vypaľovaní pri normálnej teplote a čase oproti vypaľovaniu pri vyššej teplote a za dlhšie obdobie. Pre tento účel sa používajú špeciálne zariadenia, ako je napríklad gradientová pec ale aj iné obvyklé pece.